Privacyverklaring

Wanneer je met Werkdrukverlager samenwerkt wil je dat ik zorgvuldig met je gegevens omgaan. Gelijk heb je, dat zou ik ook willen. Daarom doe ik er alles aan
om je privé-gegevens echt privé te houden. Werkdrukverlager, vertegenwoordigd door Annemiek Tigchelaar, gevestigd aan Mr. Nijhoffstraat 33 in Heerde, is
verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

Mocht je vragen hebben of meer willen weten, neem dan gerust contact met me op:
Annemiek Tigchelaar, eigenaar Werkdrukverlager
Mr. Nijhoffstraat 33, 8181 EK Heerde
e-mail: info@werkdrukverlager.nl
telefoon: 0621560930
www.werkdrukverlager.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken

Werkdrukverlager verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.
Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres

Wat ik niet noteer of bewaar zijn je medische gegevens, BSN gegevens of gegevens
van website bezoek (cookies).

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Werkdrukverlager verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Om diensten (coaching, trainingen, boeken) bij je te kunnen leveren;
 • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit
  te kunnen voeren;
 • Het afhandelen van jouw betaling.

Werkdrukverlager gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen:

 • Office 365, waaronder Outlook
 • Dropbox voor het veilig opslaan van bestanden zonder persoonsgegevens
 • Snelstart boekhoudprogramma voor het maken van facturen en bijhouden van uitgaven
 • Mailchimp voor het versturen van mijn nieuwsbrieven

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Werkdrukverlager bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de
volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

 • Persoonsgegevens, adressen, aantekeningen > 2 jaar >
 • Wanneer ons traject klaar is en we geen contact meer hebben, verwijder ik je gegevens na twee jaar.
 • Mocht je binnen die tijd toch weer met me verder willen, dan kan ik opzoeken waar we gebleven waren.
 • Factuurgegevens en overeenkomsten > 7 jaar > Voor de belastingdienst moet ik mijn
  financiële administratie 7 jaar bewaren

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Werkdrukverlager neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en
ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met info@werkdrukverlager.nl.

Delen van persoonsgegevens met derden

Werkdrukverlager verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou
of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen
voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Werkdrukverlager blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Werkdrukverlager gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken. Werkdrukverlager neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten
over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat
daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Werkdrukverlager) tussen zit.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de
gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Werkdrukverlager en heb je het recht op
gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of
een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Dat kan natuurlijk. Geen probleem, laat het me gewoon even weten.
Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de
verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@werkdrukverlager.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij
jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het
paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw
verzoek.

Werkdrukverlager wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit
Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link:
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteitpersoonsgegevens/tip-ons